Algemene voorwaarden GXP

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene
Voorwaarden de volgende betekenis:

 • a. Organisator: Stichting Golfpromotie Drenthe (GPD) te Exloo, de
  natuurlijke of rechtspersoon die Golfchallenge Activiteiten organiseert en
  daarvoor verantwoordelijk is;
 • b. GXP: Handelsnaam van Golf Experience Products B.V, leverancier van
  Golfchallenge producten, boekingskantoor voor de Golfchallenge Activiteiten
  en distributeur van Golf challenge tickets.
 • c. Account: het door Koper aangemaakte “Je Account”
 • d. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van GXP.
 • e. Activiteit: Een van de 4 Golfchallenge activiteiten.
 • f. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Golfchallenge
  Activiteit boekt, en/of een Ticket of greenfee koopt.
 • g. Greenfee: Is de bijdrage die een golfspeler betaalt om een aantal holes te spelen.
 • h. Ticket: het via GXP verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor de Golfchallenge activiteiten.
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van,
  bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij GXP,
  producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze
  producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn
  omschreven.
 • b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden
  wijst GXP uitdrukkelijk van de hand.
 • c. GXP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde
  Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten.
 • d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de
  Algemene Voorwaarden.
3. Totstandkoming Overeenkomst met GXP
 • a. De dienst die GXP verleent bestaat uit het distribueren van Tickets en
  Greenfees en geven recht tot toegang tot de Golfchallenge activiteiten en de
  golfbaan. Met de aankopen van een Ticket en Greenfee komen daardoor twee
  overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en GXP en een
  overeenkomst tussen Koper en de Organisator.
 • b. De overeenkomst die tussen GXp en Koper tot stand komt ziet op het
  bestel-en leveringsproces van de Ticket en Greenfee.
 • c. Tickets worden uitsluitend verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper
  heeft opgegeven in zijn of haar Account. GXP zal het door Koper opgegeven
  (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 • d. Indien van toepassing zullen de door GXP opgegeven levertijden nimmer te
  beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient GXP schriftelijk in gebreke
  te worden gesteld.
 • e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op
  schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel
  de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
  leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden
  verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.
4. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator
 • a. Koper koopt via GXP een Ticket en/of Greenfee van de Organisator. Er komt
  daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op
  rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang. GXP treedt
  in dat verband op als facilitator bij de totstandkoming van de overeenkomst
  tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De
  overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via GXP
  één of meerdere Tickets en/of greenfees heeft gekocht.
 • b. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste
  Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering
  altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via
  elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies,
  diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de
  Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de
  gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan GXP contact met
  Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als GXP
  Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan
  GXP ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te
  verkopen aan een andere Koper. Indien GXP twijfelt aan de juistheid of de
  geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het
  door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de
  reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan
  een andere Koper. GXP zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval
  te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of
  diensten.
5. Reserveren & afmelden
 • a. Voor deelname aan een Golf Challenge activiteit is het verplicht om een
  reservering te plaatsen en de betaling af te ronden voor een Ticket
  respectievelijk Greenfee.
 • b. Golf Challenge Exloo houdt zich het recht voor om activiteiten te
  annuleren bij onvoldoende animo. Wie zich reeds voor een geannuleerde sessie
  heeft aangemeld, ontvangt het eventuele inschrijfgeld retour.
 • c. Ben je verhinderd of wil je niet meer deelnemen aan een Golfchallenge
  activiteit waarvoor je bent aangemeld? Dan dien je 48 uur voor de
  aanvangstijd van de activiteit, je af te melden door een e-mail te sturen
  naar tickets@golfchallengeexloo.nl waarna desgewenst het eventueel betaalde
  bedrag wordt teruggestort.
 • d. Een afzegging gedaan minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd
  geldt als te late afzegging. Bij een te late afzegging wordt de gedane
  betaling niet teruggestort.
 • f. GXP is gerechtigd om zelfstandig en/of op
  verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te
  reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik
  ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is GXP gerechtigd om
  zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de
  Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit
  om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
 • g. Greenfee’s zijn een (1) jaar geldig en kunnen niet worden geannuleerd.
 • h. GXP en/of Organisator heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets
  aanvullende producten aan te bieden. Indien GXP en/of Organisator producten
  of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de
  (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene)
  Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
6. Prijzen en betaling
 • a. GXP verkoopt Tickets en Greenfees namens Organisator die de prijs en het
  aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en
  beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 • b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan
  wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de
  op de website van GXP aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere
  (betaling-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 • c. Alle prijzen van GXP zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief
  BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • d. Per Ticket kunnen servicekosten in rekening gebracht.
 • e. GXP levert per mail de tickets voor de Golfchallenge Activiteit en/of
  greenfee.
 • f. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is
  Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het
  openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning
  of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan GXP de
  vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde
  totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en
  buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe
  deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
7. Afgelaste of verschoven Activiteiten
 • a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Activiteit
  is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel
  GXP zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat GXP
  de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan GXP niet
  garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden
  voor de datum van het Evenement. GXP is niet aansprakelijk of
  verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 • b. Tickets van verschoven activiteiten blijven in de regel geldig voor een
  vervangende Activiteit. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met
  GXP opnemen via tickets@gxp.nl Indien een Activiteit wordt verschoven naar
  een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de
  vergoeding van de ticketprijs.
 • c. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de
  Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door
  de Organisator. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs,
  zal de Organisator eveneens de eventuele servicekosten restitueren. De
  restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een
  online overboeking.
8. Tickets en Greenfees
 • a. De greenfee is na aankoop een jaar geldig en is overdraagbaar.
 • b. Tickets voor de Golf Challenge activiteiten zijn niet overdraagbaar en
  kunnen niet worden gerouteerd. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel
  gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator,
  dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als
  opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de
  Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te
  maken.
 • c. De door GXP gedistribueerde Tickets en Greenfee blijven te allen tijde
  eigendom van de Organisator. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de
  toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 • d. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op
  juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed,
 • e. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op
  echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met tickets@gxp.nl
9. Intellectuele Eigendomsrechten
 • a. De op het Ticket van GXP rustende intellectuele eigendomsrechten behoren
  toe aan GXP dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van
  gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van GXP dan wel
  haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 • b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten,
  merken, handelsnamen of andere rechten van eigendom van het Ticket te
  verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de
  vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 • c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op
  enige wijze te reproduceren.
 • d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel
  eigendomsrecht van GXP aan Koper.
10. Privacy
 • a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van
  GXP welke op de website van GXP raadpleegbaar is en in te stemmen met de
  daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
11. Aansprakelijkheid
 • a. GXP kan niet worden aangemerkt als de Organisator van een Activiteit en
  is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot
  stand komt.
 • b. Mocht GXP in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper
  aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van GXP wegens toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot
  vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets
  aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg
  is van opzet en/of grove schuld van GXP of haar ondergeschikten.
 • c. De aansprakelijkheid van GXP wegens toerekenbare tekortkoming in de
  nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper
  GXP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een
  redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en GXP
  ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van
  haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
  gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
  GXP in staat is adequaat te reageren.
 • d. Koper vrijwaart GXP voor alle aanspraken van derden verband houdende met
  het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens
  GXP, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 • e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
  dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk
  bij GXP meldt.
 • f. GXP kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke
  vorm van schade aan of verlies van een Ticket en/of Greenfee. Bij verlies of
  diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op vervanging of terugbetaling
  van enige gelden. GXP is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet
  of onjuiste aflevering, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren
  niet kan worden toegerekend aan GXP.
 • g. GXP aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij
  derde partijen verkregen Tickets en Greenfee(s). GXP kan evenmin de echtheid
  hiervan garanderen. h. GXP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
  enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of
  nalaten van derden.
12. Overmacht
 • a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan GXP kan
  worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch
  krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor
  haar rekening komt.
 • b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GXP in geval
  van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te
  schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder
  dat GXP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
  omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
  onaanvaardbaar zou zijn.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • a. Op alle overeenkomsten met GXP is Nederlands recht van toepassing.
 • b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de
  daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd
  aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.
14. Diversen
 • a. Kopers die te laat bij een Activiteit arriveren, worden – voor zover
  mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de activeit.
  Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 • b. Waar in deze Algemene Voorwaarden GXP zich verplicht tot het doen van een
  schriftelijke mededeling, is GXP gerechtigd deze mededeling langs
  elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
 • c. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van GXP dan wel in
  offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden GXP
  niet. d. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
  of enige andere overeenkomst met GXP in strijd mochten zijn met enig
  toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te
  vervallen en zal deze worden vervangen door een door GXP vast te stellen
  nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.