Algemene voorwaarden

Golf Challenge Exloo

Uw privacy

In dit privacy statement geeft Golf Experience Products (GXP) informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt van bezoekers van de Golfchallenge website en deelnemers aan de Golfchallenge activiteiten op de drivingrange van Golfpark Exloo.

Uiteraard worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij uw informatie op de volgende momenten:

 • Wanneer u zich registreert voor Golfchallenge activiteiten op de Golfchallenge website
 • Wanneer u deelneemt aan de Golfchallenge activiteiten op de drivingrange van Golfpark Exloo
 • Wanneer u contact heeft met GXP via onze online- (e-mail, contactformulier en inschrijving op de website, social media) en offline- (telefonie, bezoek op de baan) kanalen.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het bijhouden van de tussenstanden van de verschillende deelnemers
 • Informatievoorziening over nieuwe activiteiten en diensten via e-mail, nieuwsbrief of online campagnes via social media
 • Ten behoeve van de uitbetaling van de gewonnen prijzen
 • Voor vermelding van uw naam en scores als deelnemer aan een Golfchallenge activiteit op het scorebord op de drivingrange en op de Golfchallenge website gedurende de tijd dat u deelneemt aan de betreffende Golfchallenge activiteit.
 • Vermelding van uw naam als prijswinnaar en gewonnen geldprijs op de Golfchallenge website
 • Op de drivingrange is een beveiligingsbewaking camera geïnstalleerd.

 E-mail

Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten, wedstrijden, producten en diensten door of namens GXP. De toestemming kunt u te allen tijde intrekken door een mail te sturen naar info@gxp.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

GXP laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GXP van uw gegevens kennis mogen en kunnen nemen, hebben te maken met een geheimhoudingsplicht.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid.
 • Regelmatige back-ups van alle privacygevoelige informatie ter voorkoming van technische incidenten.
 • Alle systemen zijn uitgerust met professionele en beveiligde software.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bewaartermijn

GXP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Website van Golfchallenge Exloo

Op de website van Golfchallenge Exloo treft u mogelijk links aan naar andere websites. GXP kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij nemen uw klacht serieus en hopen samen met u tot een oplossing te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

GXP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien GXP een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop GXP uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@gxp.nl.

 

Golf Experience Products (GXP)

Juli 2021